کمیته مشورتی دانشجویی

.هدف کمیته دانشجویی توسعه آموزش

هدف کمیته دانشجویی توسعه آموزش ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی و تبدیل شدن ایشان به حمایت ­طلبان ارتقای آموزش خود میباشد.