اعضای کمیته دانشگاهی جشنواره

دبیرخانه دائمی جشنواره


دبیرخانه دائمی جشنواره آموزشی شهید مطهری واقع در مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی به صورت مداوم برنامه های تشویقی، حمایتی و توانمندسازی اعضای هیات علمی را در راستای اهداف جشنواره آموزشی شهید مطهری برنامه ریزی و و با همکاری واحدهای توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانش پژوهی آموزشی اجرا می نماید.

این دبیرخانه مطابق با دستورالعمل ها و فراخوان های سالانه دبیرخانه کشوری جشنواره شهید مطهری کلیه مراحل اطلاع رسانی؛ داوری ، انتخاب ، تقدیر و ارسال فرآیندهای برتر به رقابت کشوری را در زمان های مقرر انجام می دهد.

همه ساله جشنواره آموزشی دانشگاهی شهید مطهری و مراسم هفته آموزش به منظور ارائه فرایندهای آموزشی ، تقدیر از صاحبان فرآیندهای برتر و سایر برنامه های تقدیری مناسب با روز استاد توسط دبیرخانه جشنواره برگزار می گردد.

  

مسئول دبیرخانه جشنواره
خانم اشرف صابر

تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش مامایی

            آدرس ایمیل : asaber1369@yahoo.com

            شماره تماس : 0643-0583151

   دانلود : فرم_ارسال_خلاصه_فرآیند_جشنواره_شهید_مطهری_99.docx           حجم فایل 56 KB