واحد توانمندسازی اساتید

اعضای هیئت علمی، مهمترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی محسوب می شوند. با افزايش حجم فعاليت‌هاي دانشگاه علوم پزشكي در حيطه‌هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و درماني، مسئوليت اعضاي هيأت علمي در تربيت فراگيران اهميت روز افزوني پيدا كرده است. بنابراین این واحد با هدف توسعه و ارتقاء توان علمی اعضاء هیات علمی در زمینه آموزش و آشنایی اعضاء هیات علمی دانشکده با فنون تخصصی آموزش، تدریس و ارزشیابی دانشجویان به منظور آماده سازی اساتیدی که قادر به هدایت و رهبری و ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی باشد، تشکیل گردیده است.  هدف نهایی این واحد ارتقاي كيفي سطح آموزش و يادگيري با هدف تربيت نيروي انساني توانمند براي ارائه خدمات سلامت به آحاد جامعه با بالاترين كيفيت است. در این راستا این واحد با نیازسنجی از اعضای هیات علمی در خصوص نیازهای عمده ایشان در امر یاددهی و یادگیری، اقدام به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی با حضور اساتید مجرب در زمینه مربوطه می نماید.