واحد ارزشیابی

مقدمه

ارزشیابی از کارکردهای مدیریت آموزشی است که باید بر سایر کارکردهای مدیریت آموزشی اشراف داشته باشد تا بتواند نظام آموزشی را در تحقق اهداف مورد نظر یاری نماید . ارزشیابی در شناسایی مشکلات نظام آموزشی و ارائه تصویری از نارکارآمدیها نقش اساس دارد .

تنظیم و طراحی برنامه جهت توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی مستلزم وجود نظام ارزشیابی قوی می باشد . در دانشکده علوم پزشکی اسفراین ارزشیابی بطور عمده در قالب ارزشیابی دانشجو و ارزشیابی اساتید انجام گرفته و دارای ساختار مشخصی می باشد.

اهداف
  • ارزيابی مستمر اعضاء هيئت علمي

 • بازخورد نتايج ارزشيابی ها به اعضاء هيئت علمی

 • ارزشيابی مستمر فعاليتهای آموزشی و پژوهشی و ....اعضاء هيئت علمي  

  • توسعه روش های نوين سنجش و ارزشيابی