المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

شرح وظایف

-اطلاع رسانی وجذب دانشجویان مستعد وعلاقه مند به المپیاد علمی.

-آموزش وبرگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی تخصصی المپیاد جهت دانشجویان واساتید محترم.

-ساماندهی وغربالگری دانشجویان المپیادی به منظورتشکیل تیم های اصلی المپیاد علمی کشور.

-برقراری ارتباط دانشگاه های مطرح وصاحب نام درعرصه المپیاد علمی کشور.

 -اعطای امتیاز خاص به دانشجویان برگزیده براساس آیین نامه استعداد درخشان وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی

اهداف برگزاری المپیاد:

اگرچه برگزاری المپیاد به صورت بالقوه می‌تواند شکافهای متعددی از نظام آموزش علوم پزشکی را ترمیم نماید، ولی اهداف مشخص زیر برای آن متصور است:
 
1. تلاش در جهت جنبش نرم افزاری و رسیدن به چشم انداز 20 ساله

2. شناسایی افراد مستعد علمی

3. ترغیب و تشویق افراد مستعد علمی

4. جهت دهی به فعالیتهای علمی فوق برنامه

5. ایجاد روحیه و نشاط علمی

6. تبادل فرهنگی بین دانشگاهی